Wintershall Dea bidar til Energihub i Wilhelmshaven

Wilhelmshaven / Kassel / Hamburg
Del
Wintershall Dea Wilhelmshaven hero
Wintershall Dea Wilhelmshaven hero
Foto
shutterstock
  • Etablerer prosjekt som kombinerer hydrogen og karbonfangst og -lagring (CCS) for avkarbonisering av tysk industri
  • Prosjektet skal produsere 5,6 TWh hydrogen basert på grønn strøm og norsk naturgass
  • Planlegger en sikker og skalerbar offshore-lagring av CO2-utslipp fra industrien
  • Den tyske visekansleren og næringsministeren Robert Habeck besøker EnergyHub i Wilhelmshaven 5. mai

Wintershall Dea, Europe’s leading independent gas and oil producer, is planning a major new project to produce clean hydrogen in Germany and store carbon dioxide underground in the North Sea. The reason: industry and households continue to need a flexible and secure energy supply, and CO2 emissions must be reduced at the same time. And  these goals need to be achieved in a way that strengthens Europe’s energy security, independent of global dynamics.

Wintershall Dea’s project, BlueHyNow, will be developed on the German North Sea coast at Wilhelmshaven. Wilhelmshaven already boasts strong, networked infrastructure: two nearby landing points for gas from Norway, the possibility of hydrogen storage in neighbouring facilities, and a direct link to the planned German hydrogen network. It has a deep-water port where large tankers can also dock. And CO2 can also be transported from Wilhelmshaven. Work on setting up a first LNG terminal in the coastal town in Northern Germany is now also beginning.

With the BlueHyNow project, Wintershall Dea aims to produce eco-friendly hydrogen from natural gas at the Wilhelmshaven energy hub. The project aims to produce over 200,000 cubic metres of hydrogen per hour. That equates to 5.6 TWh per year or – by way of comparison – around three times the energy consumption of the Volkswagen plant in Wolfsburg, Germany, in 2019. The plant at Wilhelmshaven is to be operated using green wind power from the North Sea.

The produced hydrogen will be fed into the pipeline network and supplied to industrial customers, who by using the decarbonised fuel will reduce their CO2 emissions. CO2 separated off during the production of hydrogen will be shipped by sea to offshore locations in in Norway and Denmark and stored under the seabed in underground reservoirs. By setting up this CO2 storage infrastructure, the project will also enable storage of unavoidable CO2 emissions from energy-intensive industries. It could even facilitate negative emissions if bioenergy is used with carbon capture and storage (BECCS).

Mario Mehren, Wintershall Dea’s Chief Executive Officer, is convinced: “Our project stands for progress. For Germany’s net zero emissions targets, for Germany’s industrial competitiveness, and for a safe, secure and flexible energy supply. With this project we will strengthen the existing Wilhelmshaven energy hub and take a major step towards a clean, climate friendly future.”

Økende etterspørsel etter hydrogen

Hydrogen regnes som et avgjørende bidrag til en klimanøytral energiforsyning. Men uten prosjekter som BlueHyNow vil Tyskland møte betydelig kapasitetsutfordringer.

Ifølge prognoser øker behovet for hydrogen fra dagens 55 TWh til 90–110 TWh pr. år allerede innen 2030. Dette behovet vil som følge av nylige europeiske initiativ, som for eksempel REPowerEU eller den nye gasspakken, kunne øke betydelig. Planene som er nedfelt i koalisjonsavtalen til den tyske regjeringen vil årlig bidra med rundt 28 TWh. Dersom importen av grønt hydrogen øker på lang sikt, vil BlueHyNow være fleksibel og kunne respondere ved produksjonssvikt og dermed sikre hydrogenforsyningen.

– Industrikunder må i løpet av kort tid være sikre på at de får tilgang til tilstrekkelige mengder hydrogen. Ellers er det fare for at den tyske hydrogenstrategien mister effekten. Vi trenger hydrogen fra ulike kilder og konkurransedyktige produksjonsmåter. Utslippsfritt hydrogen fra naturgass er en uunnværlig del av løsningen, sier Mario Mehren.

CCS – grunnleggende bestanddel av den fremtidige energimatrisen

I studier utført av tyske Öko-Institut og tenketanken for et energiskifte, Agora Energiewende1, trekkes karbonfangst og -lagring (CCS) fram som nødvendig teknologi for å nå de klimapolitiske målene. Potensialet er enormt. Man antar at det kan lagres 50 ganger så mye CO2 i Nordsjøen som hele EU slapp ut i 2020.2

Mens Norge allerede har benyttet denne metoden for lagring på en sikker måte i omtrent 40 år3,  jobbes det nå også intenst med tilsvarende løsninger i Danmark og Nederland. Grenseoverskridende CO2-transport fra Tyskland til disse landene er teknisk mulig. Imidlertid må politiske løsninger på plass for å inngå mellomstatlige avtaler basert på den såkalte London-protokollen. Det arbeides for tiden på høygir med dette.

Det finnes også lovende CO2-lagringssteder på den tyske Nordsjøkysten, utenfor tysk territorialfarvann, men innenfor tysk økonomisk sone. Ifølge studier er det samlede CO2-lagringspotensialet her på rundt 2,9 milliarder tonn CO2.4 Derfor støtter Wintershall Dea moderniseringen av det juridiske rammeverket for at offshore-CCS også kan realiseres på en fornuftig måte i Tyskland.

Wintershall Dea har med tanke på havneforbindelsen i Wilhelmshaven for utskiping av CO2, samt oppbyggingen av hydrogenproduksjonen, allerede identifisert egnede lokasjoner. Selskapet deltar i tillegg i prosjektet Greensand i den danske Nordsjøen, hvor det årlig skal lagres inntil 8 millioner tonn CO2 på geologiske dyp under havbunnen i Nordsjøen. Også i Norge er selskapet aktivt og er allerede godt i gang med sin første lisenssøknad om CO2-lagring. Blant annet ved hjelp av disse prosjektene vil Wintershall Dea nå målet sitt og spare 20–30 millioner tonn CO2 årlig innen 2040. Det tilsvarer CO2-utslippet fra rundt 20 millioner biler i mellomklassen.

– Wilhelmshaven er en ideell lokasjon for BlueHyNow og kan utvikles til et logistisk oppsamlingspunkt for CO2. Der kan uunngåelige CO2-utslipp fra hele Tyskland samles og skipes ut til sikker lagring. Det vil i betydelig grad bidra til avkarbonisering av Tyskland”, sier Klaus Langemann, SVP for Carbon Management & Hydrogen i Wintershall Dea. –Ifølge beregninger fra Agora Energiewende vil de uunngåelige utslippene i 2045 være i størrelsesorden 63 millioner tonn CO2. For disse utslippene er CCS en bærekraftig løsning.

BlueHyNow anses av Wintershall Deas som en del av en omfattende prosjektportefølje med mål om å fremme energieffektivitet og klimavern. Her vil bruken av hydrogen og CCS ha en nøkkelrolle.

 

(1) Klimanøytralt Tyskland i 2045 (S.3), utarbeidet av Öko-Institut, Prognos & Wuppertal-Institut (2021). På oppdrag fra Agora-Energiewende og Stiftung Klimaschutz.

(2) https://wintershalldea.com/de/newsroom/ccs-ein-wegbereiter-fuer-die-vision-net-zero

(3) Norges statsminister i Berlin: CCS gjør forskjellen – BusinessPortal Norwegen (businessportal-norwegen.com)

(4) Kilde Acatech

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende olje- og gasselskap og kan skilte med mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver med effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk olje- og gasselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert i og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). I tillegg skal Wintershall Dea redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025 og fortsatt ha null rutinemessig fakling av assosiert gass i vår virksomhet. Klimamålene skal oppnås gjennom porteføljeoptimering, utslippsreduksjon ved hjelp av mer energieffektivitet, investeringer i naturbaserte løsninger for klimatilpasning, samt investeringer i fremtidig teknologi som hydrogen og CCS. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 500 ansatte fra mer enn 60 land.

Pressekontakter

Del