Økt gassproduksjon med oppstart av Dvalin-feltet

Stavanger
Del
Wintershall Dea Dvalin
Wintershall Dea Dvalin
Foto
Wintershall Dea/Thor Oliversen

Oppstarten av Dvalin-feltet i Norskehavet øker norsk gasseksport til Europa før vinteren setter inn. Gassen fra Dvalin gir nok energi til å varme opp to millioner europeiske hjem.

Wintershall Dea har startet produksjon fra det egenopererte gassfeltet Dvalin i Norskehavet sammen med sine partnere Petoro og Sval Energi. Det innebærer levering av betydelige gassvolumer til det europeiske markedet.  

Feltet styrkes Norges posisjon som den største gassleverandøren til Europa. På platåproduksjon vil Dvalin produsere nok energi til å varme opp mer enn to millioner hjem daglig. De økte gassvolumene kommer samtidig som Europa fortsetter å lete etter forutsigbare, langsiktige leveranser av naturgass.
– Vi vet at det vil bli økt etterspørsel etter gass i Europa i vinter, og leveransene fra Norge vil være viktige. Wintershall Dea og partnerne har jobbet målrettet for å sette Dvalin i produksjon på en trygg måte slik at feltet kan bidra vesentlig til å sikre energiforsyningen i Europa, sier Dawn Summers, konserndirektør for operasjoner (COO) i Wintershall Dea.

Feltet har vært stengt siden slutten av 2020 etter at det ble målt høye verdier av kvikksølv i brønnstrømmen. Siden har det blitt installert tekniske løsninger for fjerning av kvikksølv på de landbaserte prosessanleggene på Nyhamna og Tjeldbergodden i Midt-Norge.

– Teamet har jobbet hardt for å håndtere tekniske utfordringer på feltet og for å levere robuste løsninger som gjør at Dvalin kan levere betydelige gassvolumer til våre europeiske partnere langt inn i fremtiden, sier Michael Zechner, administrerende direktør i Wintershall Dea Norge. 

Dvalin-feltet, inkludert Dvalin Nord-feltet som er under utbygging, har en anslått levetid til 2038.

Styrking av gassvektet portefølje

Undervannsutbyggingen øker gassandelen i Wintershall Deas portefølje, og støtter opp om selskapets strategi om å produsere hydrokarboner ved hjelp av eksisterende infrastruktur.

Dvalin ligger ca. 15 kilometer nordvest for Heidrun og består av én enkelt havbunnsramme med fire produksjonsbrønner, kontrollert fra Heidrun-plattformen.  Sammen med Maria, Nova og Vega blir feltet Wintershall Deas fjerde egenopererte undervannsutbygging i Norge.

Dvalin utgjør også tilknytningspunktet for selskapets egenopererte undervannsutbygging, Dvalin Nord, som ble godkjent av norske myndigheter i 2023.

Oppsving for strategisk vekstregion

Dvalin-feltet ligger midt i en av Wintershall Deas viktigste vekstregioner på Haltenbanken i Norskehavet, ca. 260 kilometer nord av Kristiansund. De utvinnbare bruttoreservene anslås til 113 millioner fat oljeekvivalenter1, hvorav størsteparten vil være gass. Selskapet er partner i og operatør for flere nærliggende utvinningstillatelser, i tillegg til funn som allerede er under utbygging, deriblant Dvalin Nord, som var blant de største funnene i Norge i 2021.

Wintershall Dea er operatør for Dvalin-feltet og har en eierandel på 55 prosent. Petoro eier 35 prosent og Sval Energi AS eier 10 prosent.

1 iht. PUD (Plan for utbygging og drift)

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea omstiller seg fra å være Europas ledende uavhengige gass- og oljeselskap til å bli et ledende europeisk uavhengig gass og karbonhåndteringsselskap. Vi har mer enn 120 års erfaring som operatør og prosjektpartner langs hele E&P verdikjeden. Det tyske selskapet har hovedkvarter i Kassel og Hamburg og driver effektiv og ansvarlig leting og produksjon av gass og olje i 11 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. I tillegg utvikler vi prosjekter for karbonhåndtering og lavkarbon-hydrogen for å bidra til å nå klimamålene og sikre energiforsyningen.  Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk gass- og oljeselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). Wintershall Dea skal også redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025. Vi støtter Verdensbankens initiativ «Zero Routine Flaring by 2030» og bidrar aktivt til initiativet, som har som mål å avvikle rutinemessig fakling i operert virksomhet innen 2030. I tillegg skal vi bidra til global avkarbonisering gjennom å bygge opp en virksomhet for karbonhåndtering og hydrogen, som vil kunne redusere CO2-utslippene med 20–30 millioner tonn per år innen 2040. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG i 2019. Selskapet sysselsetter i dag mer enn 2000 ansatte fra nær 60 land verden over.

Pressekontakter

Del