Wintershall Dea og Equinor går sammen om storskala verdikjede for karbonfangst og -lagring i Nordsjøen

Stavanger/Kassel
Del
Wintershall Dea Equinor CCS Vision
Wintershall Dea Equinor CCS Vision
Foto
Wintershall Dea
  • Omfattende CCS-prosjekt knytter Norge og Tyskland sammen
  • Transport av CO2 fra kontinentet og lagring på norsk sokkel
  • Beregnet rørledningskapasitet på 20-40 millioner tonn årlig innen 2037
  • Bekrefter selskapenes forpliktelse til å nå EUs klimamål

Wintershall Dea og Equinor har inngått avtale om å utvikle en omfattende verdikjede for fangst og lagring av CO2 (CCS). Prosjektet har som mål å knytte selskap som slipper ut CO2 på kontinentet opp mot offshore lagringssteder i Norge.

Ambisjonen for det norsk-tyske ‘NOR-GE’ CCS-prosjektet, har som ambisjon å gi et viktig bidrag til å redusere europeiske klimagassutslipp. Prosjektet skal opprette en verdikjede og infrastruktur for trygg transport, injisering og lagring av CO2 i egnede reservoarer på den norske kontinentalsokkelen.

– Wintershall Dea og Equinor vil samarbeide for å etablere tekniske og kommersielle løsninger for utvikling av en verdikjede for CCS på tvers av landegrensene i Europa, og jobbe med myndighetene for å etablere et rammeverk som kan gjøre dette mulig. Vi vil bygge på vårt nære samarbeid og starte på et nytt kapittel i det tysk-norske partnerskapet, sa konsernsjef Mario Mehren i Wintershall Dea.

Wintershall Dea Dijkgraaf, Opedal, Mehren, Tveit
Wintershall Dea Dijkgraaf, Opedal, Mehren, Tveit

(f.l.t.r.) Dijkgraaf, Opedal, Mehren, Tveit

Gjennom dette partnerskapet svarer begge selskapene på europeisk etterspørsel etter storskala avkarbonisering av karbonintensive bransjer, som trenger omfattende og trygg lagring av CO2 for å håndtere uunngåelige utslipp fra sine prosesser. Partnerskapet skal etter planen knytte sammen Tyskland, den største kilden til CO2-utslipp i Europa, og Norge, som har Europas største lagringspotensial for CO2.

– Dette er et solid energisamarbeid som støtter de europeiske industriklyngenes behov for å avkarbonisere sine virksomheter. Wintershall Dea og Equinor ønsker å bidra til energiomstillingen, og vil bruke kompetanse og erfaring fra begge selskaper til å jobbe med myndigheter og partnere for å nå målet om netto null, sa Equinors konsernsjef, Anders Opedal.

Planen er å bygge en om lag 900 kilometer lang rørledning med åpen tilgang, som skal knytte et oppsamlingssenter for CO2 i Nord-Tyskland sammen med lagringsanleggene i Norge før 2032. Rørledningen ventes å få en kapasitet på 20-40 millioner tonn CO2 i året, noe som tilsvarer om lag 20 prosent av alle industriutslipp i Tyskland per år. Prosjektet vil også vurdere en foreløpig løsning der CO2 etter planen skal transporteres med skip fra eksportsenteret for CO2 til lagringsanleggene.

Wintershall Dea og Equinor har også planer om å legge inn felles søknader om lisens for lagring av CO2 til havs, med mål om å lagre mellom 15 og 20 millioner tonn i året på norsk sokkel.

Wintershall Dea har en klar ambisjon om å oppnå netto nullutslipp på tvers av alle oppstrømsaktiviteter innen 2030 (kategori 1 og 2 av selskapets andeler), for å kunne videreutvikle sin gasstunge portefølje i Norge og bygge opp en CCS- og hydrogenvirksomhet. Wintershall Dea har opparbeidet seg verdifull kompetanse i Greensand-prosjektet i den danske delen av Nordsjøen, og er i tillegg partner i Equinors CCS-prosjekt på Snøhvit.

Equinor er et internasjonalt energiselskap med 21.000 ansatte over hele verden, som jobber for langsiktig verdiskaping i et framtidig lavkarbonsamfunn. Equinors formål er å omdanne naturressurser til energi for mennesker og framgang for samfunnet. Equinors prosjektportefølje består av olje og gass, fornybar energi og lavkarbonløsninger, med mål om å bli et klimanøytralt energiselskap innen 2050.

Om fangst og lagring av CO2

Fangst og lagring av CO2 (CCS) er en tilgjengelig, trygg, pålitelig og rimelig teknologi. CCS går ut på å hente CO2, for eksempel fra kraftanlegg eller industrianlegg og lagre det permanent i geologiske lag under bakken eller havbunnen, for eksempel i uttømte offshore olje- og gassreservoarer eller i dype vannførende lag. CCS er en pålitelig og rimelig løsning for avkarbonisering av sektorer med CO2-utslipp som er vanskelige eller umulige å unngå. Ifølge det internasjonale energibyrået (IEA) og andre ledende organisasjoner vil CCS spille en sentral rolle i beskyttelse mot klimaendringer – og IEA har fastslått at uten CCS, vil det ikke være mulig å nå de ambisiøse klimamålene.

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende uavhengige gass- og oljeselskap med mer enn 120 års erfaring som operatør og partner i hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk gass- og oljeselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert i og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). Wintershall Dea skal også redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025 og fortsatt ha null rutinemessig fakling av assosiert gass i vår virksomhet. I tillegg planlegger vi å redusere utslippene fra bruk av hydrokarboner gjennom CCS og lavkarbon hydrogenteknologier, med potensiale om å bygge opp en virksomhet som vil reduserer 20-30 millioner tonn CO2 per år innen 2040. Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 500 ansatte fra nær 60 land.

Pressekontakter

Del