Wintershall Dea trapper opp aktivietetsnivået i Norge

Stavanger / Kassel
Del
Wintershall Dea ONS 2022 Norway
Wintershall Dea ONS 2022 Norway
Foto
Wintershall Dea/Screen Story
  • Øker den daglige produksjonen til 200 000 fat per dag
  • Langsiktig engasjement og fortsatt letevirksomhet
  • NOR-GE: storskala CCS-prosjekt, som knytter Norge og Tyskland sammen

Wintershall Dea trapper opp aktivitetene i Norge og styrker energisamarbeidet mellom Norge og Tyskland.  

– Norge er et viktig kjerneområde: både i dagens lete- og produksjonsvirksomhet, og i morgendagens stadig voksende karbon- og hydrogenprosjekter, sier Wintershall Deas konsernsjef, Mario Mehren, på ONS i Stavanger i dag.

Norge har lenge vært viktig for Tysklands og Europas energiforsyning, men vil spille en enda viktigere rolle i tiden som kommer. I dagens situasjon med akutt strømbehov, leverer Norge nødvendig og pålitelig energi til EU-landene. I Sentral-Europa er Norge den energipartneren som forbrukerne har høyest tiltro til. Wintershall Dea bidrar med å øke produksjonsvolumet betydelig i 2022.

I juli startet selskapet produksjon på det egenopererte oljefeltet Nova, som ligger i den nordre delen av Nordsjøen. I tillegg til oljefeltet Nova skal utbyggingsprosjektene Dvalin og Njord settes i drift innen utgangen av 2022.

– Vi ligger godt an til å nå målet vårt om å øke den daglige produksjonen i Norge til 200 000 fat oljeekvivalenter innen utgangen av året, hvorav størsteparten er gass, sier konserndirektør for operasjoner (COO) i Wintershall Dea, Dawn Summers.  – Vår høyeste prioritet er å sikre at Europa har pålitelig strømforsyning med lave CO2-utslipp. Her spiller Norge en viktig rolle, tilføyer hun.

Robust prosjektportefølje

Wintershall Dea har forpliktet seg til langsiktig, effektiv og bærekraftig produksjon fra norsk sokkel. Selskapet arbeider intenst for å sikre at prosjektporteføljen forblir robust. Wintershall Deas strategi for å lete etter og bygge ut nye felt nær eksisterende infrastruktur, har gitt gode resultater. Strategien kan gjøre det mulig å bygge ut funnene som undervannsfelt knyttet opp mot eksisterende felt, noe som vil øke effektiviteten og redusere karbonintensiteten. Plan for utbygging og drift (PUD) for det egenopererte feltet Dvalin Nord, som vil bli knyttet til Dvalin-feltet, vil bli lagt frem senere i år. I 2021 var Dvalin Nord det største funnet på norsk sokkel.

Wintershall Dea har også deltatt i flere vellykkede letebrønner i år, deriblant de Aker BP-opererte gassfunnene Newt og Storjo.

– Verden vil fortsatt ha behov for gass: både i tillegg til fornybar energi, og for å kunne produsere lavkarbonhydrogen. Det er ingen andre land i verden som har så sikker, ren og effektiv produksjon som Norge. Som en av Norges ledende undervannsoperatører, er vi stolte over å være en del av dette, nå og i fremtiden, sier teknisk direktør (CTO) Hugo Dijkgraaf.

Satser på karbonhåndtering og hydrogen

Et felles marked for CCS og hydrogen er avgjørende for at Europa skal kunne nå sine klimamål. Wintershall Dea har alle forutsetninger for å lykkes i et slikt marked:

– Vi har den undervannsekspertisen, reservoarene og den infrastrukturen som trengs for disse teknologiene. Vi er en del av løsningen, understreker Mario Mehren. Norge vil være et av kjernelandene i Wintershall Deas karbonhåndteringsportefølje.

Tidligere i dag kunngjorde Wintershall Dea og Equinor at de to selskapene har inngått et strategisk partnerskap der de vil se nærmere på og utvikle en omfattende verdikjede for fangst og lagring av CO2 (CCS). Prosjektet har fått navnet NOR-GE, og har som mål å knytte de som slipper ut CO2 på kontinentet opp mot offshore lagringssteder i Norge. Mens byggingen av en rørledning med åpen tilgang pågår, vil CO2-et fraktes med skip. Rørledningen, som er 900 kilometer lang, vil knytte den tyske kystbyen Wilhelmshaven opp mot lagringsanlegg i Norge. Ledningen vil ha en anslått transportkapasitet på mellom 20 og 40 millioner tonn CO2 per år innen 2037. Tidligere i år sendte Wintershall Dea også sin første lisenssøknad om CO2-lagring i Norge.

Wintershall Dea og Equinor er naturlige samarbeidspartnere i opprettelsen av en CCS verdikjede. Verdikjeden vil knytte sammen Tyskland, som er Europas største utslipper, og Norge, som har verdens største lagringspotensial: Alle aktører, fra stålindustrien til kjemiske industrier, har et presserende behov for sikker storskala lagring av CO2 under bakken eller havbunnen for å bøte på uunngåelige utslipp fra industriprosesser. Equinor har mer enn 20 års erfaring med trygg transport og lagring av CO2 fra selskapets arbeid på Sleipner- og Snøhvit-feltene. Selskapet har også vært med på over 40 prosjekter relatert til karbonfangst og -lagring, inkludert Northern Lights-prosjektet for transport og lagring av CO2.

Wintershall Dea, som eies 67 prosent av det tyske kjemikonsernet BASF, er blant de mest aktive CCS-aktørene i Norge og de andre nordsjølandene. Selskapet har verdifull ekspertise fra prosjektet Greensand i den danske delen av Nordsjøen, samt fra CCS-prosjektet på Snøhvit-feltet, der Wintershall Dea deltar som partner.

Selskapet har også ambisiøse planer for produksjon av blått hydrogen. I Wilhelmshaven i Tyskland jobber selskapet med å utvikle hydrogenprosjektet BlueHyNow, som skal produsere 5,6TWh hydrogen per år fra norsk naturgass. CO2 som avgis under produksjonen vil fanges og fraktes med skip til Norge og Danmark for trygg og permanent lagring i geologiske lag dypt under havbunnen. BlueHyNow er en del av EnergyHub som er under utbygging i Wilhelmshaven.

Om Wintershall Dea

Wintershall Dea er Europas ledende uavhengige gass- og oljeselskap med mer enn 120 års erfaring som operatør og partner i hele E&P verdikjeden. Selskapet, som har tyske røtter og hovedkontor i Kassel og Hamburg, driver effektiv og ansvarlig leting og produksjon av olje og gass i 13 land verden over. Wintershall Dea har virksomhet i Europa, Russland, Latin-Amerika og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika) og har en global oppstrømsportefølje. Selskapet er også involvert i transport av naturgass og er dermed også en aktiv aktør innenfor midtstrømsvirksomhet. Mer i Årsrapporten vår.

Som et europeisk gass- og oljeselskap støtter vi EUs mål om klimanøytralitet innen 2050. I den forbindelse har vi satt oss noen ambisiøse mål: Netto nullutslipp innen 2030 i alle våre oppstrømsaktiviteter – både i operert i og ikke-operert virksomhet. Dette inkluderer direkte (Scope 1) og indirekte (Scope 2) utslipp av klimagasser (equity share basis – basert på våre respektive andeler). Wintershall Dea skal også redusere metanintensiteten til under 0,1 prosent innen 2025 og fortsatt ha null rutinemessig fakling av assosiert gass i vår virksomhet. I tillegg planlegger vi å redusere utslippene fra bruk av hydrokarboner gjennom CCS og lavkarbon hydrogenteknologier, med potensiale om å bygge opp en virksomhet som vil reduserer 20-30 millioner tonn CO2 per år innen 2040 Du finner mer informasjon om dette i Bærekraftsrapporten vår.

Wintershall Dea er et resultat av fusjonen mellom Wintershall Holding GmbH og DEA Deutsche Erdoel AG, i 2019. Selskapet sysselsetter i dag rundt 2 500 ansatte fra nær 60 land.

Pressekontakter

Del